Presentatie : Onderzoek Stalking en de impact op het leven van het kind.

Uitnodiging: Presentatie onderzoek vanuit de Hogeschool Utrecht


                ’’Stalking en de impact op het leven van het kind’’
     -   Kwalitatief onderzoeksrapport betreffende interviews met moeders van kinderen in het gezin waar gestalkt wordt   -


                                             - In samenwerking met de Beweging Stop Stalken en steunpunt GGZ Utrecht -

  

Het onderzoek
Wij zijn twee studenten aan de Hogeschool Utrecht. Wij volgen de opleiding ‘’Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’’. In het kader van ons afstuderen hebben wij onderzoek gedaan naar het onderwerp stalking. Stalking is een breed begrip.

‘’Het woord stalking wordt omschreven als het stelselmatig opzettelijk en ongewenst inbreuk plegen op de privacy van een ander, met als doel de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen, iets te dulden of met het doel de ander vrees aan te jagen. We hebben het in het kader van het onderzoek over de ex-partner in de vorm van de biologische vader van de kinderen.
Stalking is een specifieke vorm van psychisch geweld. Er wordt opzettelijk en herhaaldelijk iemand lastig gevallen. Dit kan de belager op verscheidene wijzen doen. Onder andere op de volgende wijzen: iemand op straat opzoeken en achtervolgen, via de telefoon of mail ongewenst contact zoeken of door te posten voor woon- en of werkplek.’’

Genodigden
Voor de presentatie zullen verschillende organisaties uitgenodigd worden. U kunt hierbij denken aan jeugdzorg, politie, de vrouwenopvang en dergelijke. Ook zullen de vrouwen die geïnterviewd zijn in het kader van het onderzoek aanwezig zijn.
Het betreft hier moeders van de kinderen in het gezin waarin de stalking heeft plaatsgevonden/plaatsvindt.

Waarom is het van belang om aanwezig te zijn?
Tijdens de presentatie zullen de onderzoeksuitkomsten gepresenteerd worden. Ten eerste zal er aandacht zijn voor de impact van stalking op een kinderleven. Ook zullen er aanbevelingen worden gedaan op het gebied van ‘’Stalking en de hulpverlening’’. Iets waar u als organisatie van kunt profiteren. Een kans die u niet wilt missen!

Wanneer
Donderdag 30 mei 2013: 15.30-17.00

Waar
Utrecht

Programma
Tijdstip         Programmaonderdeel
15.30               Presentatie onderzoek
16.00               Discussie
(De discussie betreft een actueel thema betreffende het onderwerp stalking)
16.30               Opmerkingen/feedback/conclusies
17.00               Einde programma


Aanmelden

Graag vernemen we voor
10 mei 2013 of u aanwezig kunt zijn bij onze presentatie. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Per organisatie mogen er 2 professionals aangemeld worden.

Het verzoek is om bij de aanmelding de volgende gegevens te vermelden
- Naam instelling
- Wie komt er?
- Naam, functie
- Contactgegevens: E-mail adres, telefoonnummer

De aard en omvang van belaging in Nederland.

De aard en omvang van belaging in Nederland.

De vraag hoeveel mensen in Nederland slachtoffer zijn (geweest) van belaging is niet eenvoudig te beantwoorden.

Zelfs nu – ruim negen jaar nadat artikel 285b in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen – zijn er in Nederland nog steeds geen officiële cijfers die de omvang van het fenomeen in kaart brengen.

Toch is inzicht in de aard en omvang van belaging van belang voor een goed beleid om het gedrag tegen te kunnen gaan. In het kader van een nog te publiceren proefschrift zijn er nu twee studies verricht naar dit onderwerp.

Een eerste studie concentreerde zich voornamelijk op de omvang van het probleem. In 2007 werden de bezoekers van de jaarlijkse Tilburgse kermis bevraagd over hun ervaringen met belaging. Van de 1.027 respondenten van 15 jaar of ouder gaf 16.5 procent aan dat ze ooit het slachtoffer was geweest van belaging en 3.9 procent had dit zelfs gedurende de voorafgaande 12 maanden ervaren. In overeenstemming met buitenlands onderzoek blijkt verder dat vrouwen een significant grotere kans lopen om slachtoffer te worden van belaging.

 Meer dan 1 op de 5 vrouwen (20.7%) en bijna 1 op de 7 mannen (13.4%) rapporteerden dat ze ooit het doelwit waren geweest van aanhoudende ongewenste aandacht van iemand. Omgerekend naar absolute aantallen zou dit neerkomen op ongeveer 1,4 miljoen vrouwen en 0,9 miljoen mannen. Wanneer er enkel werd gekeken naar de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek daalden de percentages naar 4,8 procent van de vrouwen en 3,1 procent van de mannen. Tenslotte werd er een significant verband gevonden tussen belaging en leeftijd. Jongere respondenten hadden een significant grotere kans om slachtofferschap te rapporteren dan oudere respondenten. Deze cijfers werden zelfs overtroffen in de tweede studie naar de aard en omvang van belaging in Nederland.

 In 2001 werd er in de Politiemonitor Bevolking – een tweejaarlijks landelijk bevolkingsonderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie – een module over belaging opgenomen in de vragenlijst. Ruim 88.000 respondenten namen de tijd om de lijst in te vullen. Van deze respondenten gaf 24 procent aan dat ze ooit last heeft gehad van herhaaldelijk lastigvallen door een ander (28,6% van de vrouwen en 19,2% van de mannen) en 59,1 procent van deze mensen voelde zich bedreigd als gevolg van het belagen.

Vrouwen, mensen met een baan, mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, hoger opgeleiden en jongeren liepen een grotere kans op slachtofferschap. In de meeste gevallen (65,6%) gebruikte de stalker slechts één methode om zijn slachtoffer lastig te vallen en de populairste methode van belaging was het ongewenst opbellen van het slachtoffer. Al met al lijkt belaging dus ook in Nederland vrij omvangrijk.

 Dit wil niet zeggen dat alle slachtoffers te kampen hebben met even zware feiten of dat alle slachtoffers per definitie ernstig lijden onder het gedrag. Belaging kan bestaan uit allerlei soorten gedragingen en ook de gevolgen voor het slachtoffer kunnen variëren.

Toch liegt het feit dat 59,1 procent van de (Politiemonitor) slachtoffers zich bedreigd voelde er niet om.

Cijfers als deze rechtvaardigen een verhoogde aandacht voor en een serieuze aanpak van een ernstig probleem. R. Verkaik & A. Pemberton, Belaging in Nederland. Aard, omvang, achtergronden en mogelijkheden voor een aanpak. Eindrapport, Leiden: Research voor Beleid 2001; T. Budd & J. Mattinson, The extent and nature of stalking: findings from the 1998 British Crime Survey, London: Home Office. Voor het volledige artikel, zie S. van der Aa & M. Kunst, ‘The prevalence of stalking in the Netherlands’, International Review of Victimology (16) 2009-1. Deze schatting is waarschijnlijk een onderschatting. De cijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse volkstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2001. Inmiddels zijn de aantallen sterk toegenomen. Deze resultaten zijn terug te vinden in het nog uit te komen S. van der Aa & A. Pemberton, ‘De aard en omvang van belaging in Nederland’.

S. van der Aa & M. Kunst, ‘The prevalence of stalking in the Netherlands’, International Review of Victimology 

Adressenlijst van therapeuten en advocaten

Regelmatig krijgen wij vragen en verzoeken van slachtoffers van Stalken die op zoek zijn naar een goede therapeut die kan helpen om de traumatiserende gevolgen van stalken te boven te komen. Dat kan een psychotherapeut zijn, maar ook andere behandelaren, bijvoorbeeld die meer lichaamsgericht of met creatieve middelen werken, kunnen daarvoor in aanmerking komen. Het is belangrijk dat zo´n therapeut oog heeft en begrip voor de werking en de gevolgen van stalking.

Hetzelfde geldt de advocatuur. Vaak moet er een beroep gedaan worden op advocaten om slachtoffers bij te staan in rechtszaken en beroeps- of bezwaarprocedures. Dan is het van belang dat de advocaat ook deskundig is op het terrein van stalken, zowel juridisch als ook waar het de persoonlijke consequenties betreft, op psychisch, sociaal, financieel en maatschappelijk terrein.

Wij willen een overzicht maken van goede therapeuten en advocaten die door slachtoffers kunnen worden ingeschakeld. Heeft u positieve ervaringen met zo´n therapeut en/of advocaat? Geef dan zijn/haar naam door aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

15 oktober 2016: volgende lotgenotenbijeenkomst Beweging Stop Stalken

Op zaterdag 15 oktober 2016 houdt de Beweging Stop Stalken haar volgende lotgenotenbijeenkomst van 11 tot 13 uur in Utrecht.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor slachtoffers van stalking, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. De bijeenkomst is kleinschalig en vertrouwelijk.

Wilt u graag deelnemen aan de bijeenkomst? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw gegevens. U krijgt dan in de week voor de bijeenkomst een uitnodiging met de precieze plaats.